Vad är de globala målen för hållbar utveckling?

Den 25 september 2015 stakade världens ledare ut riktningen mot en hållbar värld genom de 17 globala målen. De utgör en kompass mot framtiden. Såväl globalt som lokalt.

Vad handlar de globala målen om?

De globala målen handlar om att utrota fattigdom och hunger, skapa god hälsa, utbildning och jämställdhet. För att klara av det behövs rent vatten och hållbar energi. Genom anständiga arbetsvillkor och en hållbar industri minskar ojämlikheterna. I våra hållbara städer ska vi inte konsumera mer än att kommande generationer har samma förutsättningar som vi har idag. För att göra det måste vi förhindra klimatförändringarna och rena haven. Den biologiska mångfalden ska bevaras och våra samhällen skall vara fredliga och inkluderande.

Globala målen för hållbar utveckling
Globala målen för hållbar utveckling

Hur togs de globala målen fram?

De globala målen föddes 2012 på Rio +20, en FN-konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro. De länder som träffades på Rio +20 beslutade att mer omfattande universella mål behövdes för att ta itu med de akuta sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna som världen står inför. Detta startade det bredaste samrådet som någonsin drivits av FN och en aldrig tidigare skådad ansträngning gjordes för att få input från så många människor som möjligt. Över tio miljoner människor runt om i världen deltog i samråden och hjälpte till att forma de globala målen. Efter tre år av förhandlingar och debatt kunde FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon meddela att 193 länder gått med på en uppsättning utvecklingsmål som är mer djärva och ambitiösa än något som har kommit före dem, de globala målen. Förfallodatumet för globala målen är år 2030.

Globala målen föddes 2012 på Rio +20, en FN-konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro
Globala målen föddes 2012 på Rio +20, en FN-konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro

Hur utvärderas de globala målen?

De globala målen bygger på ett evidensbaserat ramverk med 169 kvantitativa mål och 232 indikatorer som åtföljer dem. För att uppnå de globala målen förväntas alla länder upprätta policyer och använda målindikatorerna för att följa sina framsteg. De rapporterar sedan sina framsteg till FN genom frivilliga nationella granskningar (VNR:s) med ett urval av länder som rapporterar varje år. De flesta länder, inklusive Australien, har redan lämnat in den första.

Vilka framsteg har gjorts?

Framstegen hittills har varit långsamma, så att det blir mycket tydligt nu att det behövs ett mycket djupare, snabbare och mer ambitiöst svar från regeringar, företag och samhällen. Många experter säger att för att uppnå de globala målen behöver vi nu samhällsomvandlingar som saknar motstycke i mänsklighetens historia.

Vad är agenda 2030?

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Världens regeringar är ansvariga för att den genomförs, och alla kan bidra. I Sverige arbetar kommunerna, landstingen och regionerna med många av de verksamheter som de globala målen berör. Genom sitt demokratiuppdrag är kommuner, landsting och regioner viktiga för att åstadkomma en hållbar utveckling. Samverkan sker över såväl kommungränser som nationsgränser för att tillsammans med stater, näringsliv, civilsamhälle och invånare, arbeta för att nå målen.

Utmaningarna är globala men lösningarna ofta lokala. Vi människor är vana vid att leva i förändring. Mellan 2005-2015 halverades den extrema fattigdomen i världen. 2,6 miljarder fler har fått tillgång till rent vatten sedan 1990. Sedan mitten av 1900-talet har vi tagit steget från en analog värld till en digital. Det finns i Sverige riksdagsbundna mål som omfattar många av agendans delmål. Genom att förverkliga dem skulle Sverige komma mycket långt i arbetet med Agenda 2030. Även om Sverige är ett litet land kan vi med vår kunskap visa hur vi når målen och därmed vara ett stöd för andra. Vi behövs alla i arbetet för att nå en hållbar värld. Agenda 2030 är världens agenda, din Agenda. Vår Agenda!

Agenda 2030 är världens agenda, din Agenda. Vår Agenda!
Agenda 2030 är världens agenda, din Agenda. Vår Agenda!

Lista av de 17 globala målen

Världens ledare har enats om 17 globala mål, även kallade Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, som tillsammans med de 169 delmålen kan skapa en bättre värld år 2030. Här kan du läsa om mer om var och en av målen.

Vad handlar mål 1 om?

I det första globala målet, det globala målen 1 så handlar det om igen fattigdom. Och då tänker man ju på fattigdom som pengar, alltså att folk inte har pengar att leva av. Och det handlar det ju förstörs om. Ofta handlar det också om att man inte har fått gå i skolan ordentligt så man inte kan få det jobbet som man vill ha eller att man inte har friheten att utvecklas till det man vill i livet. Man kan vara fattig på många olika sätt. Man kan vara fattig på att bli lyssnad på, att man inte har en röst i det samhället man lever i eller att man har svårt att flytta ifrån det området man bor i. Man kanske bor i ett slumområde i världen och har svårt att komma ifrån. Men oftast handlar det ju om pengar. Det finns människor i välden idag som lever på 10 kronor om dagen, alltså 300 kronor i månaden. Och då ska det räcka till både mat och bostad. Tanken är vi ska kunna halvera fattigdomen fram till år 2030. Det vore bra om vi lyckades med, tänk vad många som skulle må mycket bättre då.

Vad handlar mål 2 om?

Globala målen 2 handlar om att utrota hunger. Det finns faktiskt mat till alla på hela jorden, men den är orättvist fördelad. Ris till exempel, odlas på många ställen, men det är inte alla som tar del av det. Så att den här fördelningen handlar om att man ska ha tillgång till mat året om, även de fattiga. Det andra är att producera maten på ett nytt sätt och på ett bra sätt så att det finns riktigt med mat till alla. Och då gäller det att komma på nya metoder och använda dom metoderna som man har som är bra. Till exempel så träffade jag i Indien en bonde som skördade sitt ris med en skära, som dom har gjort sedan medeltiden. Men på åkern bredvid, där är det en som använder en helt ny traktor och helt nya grejer. Så ny teknik som fungerar för att ge tillräckligt med mat till alla, och en rättvis fördelning. Det är det globala nummer 2.

Vad handlar mål 3 om?

Globala målen 3 handlar om hälsa och välbefinnande. Alla ska ha rätt till att må så bra som möjligt, ha tillgång till sjukvård och läkare om det behövs samt rätt till mediciner. Man behöver också få kunskap om hur man håller sig frisk. Sen så behöver vi få ordning på alla otäcka sjukdomar som sprider sig. Att alla får vaccinationer. Barn som går i skolan behöver läkarvård så de håller sig friska och kan lära sig saker bra. Men fortfarande finns det många som inte har läkare att tillgå. Det finns helt enkel inga sjukhus där de bor och inga ambulanser.

Vad handlar mål 4 om?

Globala målen 4, god utbildning för alla – utbildning, grundskola, gymnasium och ett livslångt lärande. Man har i flera år verkligen satsat på att alla barnen ska få gå i skolan, men fortfarande är vi inte där. Det handlar barn som tillhör minoritetsfolk, som lever med olika funktionsnedsättningar, som bor längst bort på landsbygden samt de allra fattigaste. Men nu jobbar vi för att alla ska få gå i skolan. Dessutom så handlar det om att det man gör i skolan ska vara av bra kvalitet. Man ska inte bara komma till skolan, utan när man är i skolan ska man lära sig saker. Så en skola med en bra kvalitet det är ett viktigt mål.

Vad handlar mål 5 om?

Globala målen 5 handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Och jämställdhet är när kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter, det vill säga dom har samma möjligheter i livet. Inte bara på pappret utan i verkligheten. En detalj till exempel handlar om utbildning. Jättemånga tjejer och killar börjar ju skolan. Lika många börjar grundskolan men när man ska vidare är det så att det är fler hinder för flickor att läsa vidare än för pojkar. Det går att ändra på. Likadan finns det traditioner runt om i världen som är skadliga för flickor.

Vad handlar mål 6 om?

Globala målen 6 handlar om att säkerställa tillgång till hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla. Vatten, ja det är självklart, men sanitet? Det är avlopp och toaletter. En tredjedel av jordens befolkning lever utan fungerande vatten- och sanitetsförvaltning. Hemma hos mig vrider jag på kranen och jag vet att det vattnet är säkert, att det inte har ramlat ner massa skräp i vattnet på väg hem till mig. Men det finns människor i världen som går och hämtar vatten i en brun som kanske inte är täkt. Då gäller det att jobba så att vattnet blir säkert, så man kan hämta rent vatten. Och framförallt så man får det så man kan använda det hela vägen. Rent vatten är viktigt, men att det finns toaletter är också jätteviktigt. Det är något som vi måste förstärka överallt. Det är enklare att bygga vattenledningar, dra fram rör och kranar, men det är svårare att bygga toaletter. För när man får avlopp så måste man se till att se till att man släpper ut det på ett bra sätt så man skyddar ekosystemen.

Vad handlar mål 7 om?

Globala målen 7 handlar om att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad. Det finns många på jordklotet idag som fortfarande inte har någon el hemma. Många eldar fortfarande med ved när de ska laga mat. Det finns idag många väldigt bra sätt att göra el på. Man kan ha solpaneler på taket och där det finns mycket sol i varma länder kan man få väldigt mycket el av det. Mycket av elen som gör idag gör med fossila brännsel, man eldar helt enkelt med kol.

Vad handlar mål 8 om?

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Vad handlar mål 9 om?

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Vad handlar mål 10 om?

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Vad handlar mål 11 om?

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Vad handlar mål 12 om?

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vad handlar mål 13 om?

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Vad handlar mål 14 om?

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling

Vad handlar mål 15 om?

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt dämpa förlusten av biologisk mångfald.

Vad handlar mål 16 om?

Främja fredliga och inkluderande samhällen, se till att alla har tillgång till rättvisa, bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga institutioner på alla nivåer.

Vad handlar mål 17 om?

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling