Hållbar samhällsbyggnad

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige beräknas till 700 miljarder kronor årligen. Det motsvarar närmare 20 procent av Sveriges BNP. Bygg- och fastighetsentreprenader anläggningsarbeten och infrastruktur står för en stor del av volymen i Sveriges offentliga inköp. Över 18 000 upphandlingar annonseras varje år och närmare 4 av 10 upphandlingar avser bygg-, fastighets- och anläggningsarbeten. Byggsektorn står idag för en stor del av Sveriges energianvändning och klimatpåverkan. Till exempel för cirka hälften av all elanvändning.

700 miljarder kronor, ca 20 % av Sveriges BNP
700 miljarder kronor, ca 20 % av Sveriges BNP

Användningen av naturresurser till material och byggvaror är också betydande. Därför kan miljöhänsyn i planering och miljöprestanda på det som byggs, påverka klimat, natur, miljö, hälsa och människor på ett positivt sätt under en lång tid framöver.

Offentlig upphandling

Bygg- och anläggningsprojekt är ofta långa och komplicerade och kostnaden är hög. Upphandlingen handlar därför om stora belopp och då finns möjlighet att påverka. Upphandlande organisationer kan till exempel ställa hållbarhetskrav för att göra affären ekonomiskt, socialt och miljömässigt mer hållbar.

Det är att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg, för att nå en hållbar samhällsbyggnad. Då kan upphandling bli en motor för att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. Offentlig sektor kan med sina upphandlingar sätta standard för en hel bransch och på så sätt bidra till byggandet av ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhällsbyggande driver dessutom mot målen i Agenda 2030.

Motor för en hållbar samhällsbyggnad
Motor för en hållbar samhällsbyggnad

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten strävar mot att vara ett kunskapsnav i den offentliga affären. Vi ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap som kan utveckla de offentliga affärerna, värna om våra skattemedel och bidra till samhällsnyttan och näringslivets utveckling. Bland annat utvecklar och förvaltar vi hållbarhetskriterier och arbetsrättsliga villkor som kan användas i upphandling för en hållbar samhällsbyggnad. Använd våra hållbarhetskriterier för bygg och fastighet när du behöver ställa relevanta krav i byggupphandlingar. Kriterierna är avstämda med bransch och myndigheter och tar hänsyn till EU:s gällande lagstiftning. De ger dig också en möjlighet att bidra till ett mer hållbart samhälle.