Vad är IPCC?

Du har säkert hört förkortningen IPCC när till exempel politiker, media och forskare pratar om klimatförändringar. Men vad är det?

IPCC står för: Intergovernmental Panel on Climate Change och det är FN:s mellanstatliga klimatpanel. IPCC grundades 1988. Syftet var att förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över rådande kunskapsläge vad gäller klimatförändring och möjliga åtgärder. IPCC sammanställer kunskap inom tre områden: och dels genom utsläppsminskningar för att begränsa den fortsatta klimatförändringen. IPCC har idag 195 medlemmar.

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC vilket innebär att det är SMHI som representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter i samhället. IPCC utför ingen egen forskning. IPCC-rapporterna baseras på publicerad litteratur och underlaget består av tiotusentals vetenskapliga artiklar från världen över samt andra publicerade rapporter från exempelvis olika forskningscentra eller FN-organ. Varje IPCC-rapport tas fram av ett internationellt team med flera hundra författare. De går igenom den litteratur som finns tillgänglig och tar fram en omfattande sammanställning av det nuvarande kunskapsläget. I varje IPCC-rapport finns det referenser till litteraturen så att det är tydligt vad slutsatserna baseras på och att källan går att spåra för de som vill läsa vidare. Rapporterna granskas noga av både experter och medlemsländer i flera omgångar. Under granskningsarbetet kommer det in tiotusentals kommentarer från experter världen över. Författarna tar hänsyn till dessa i sitt fortsatta arbete.

Slutligen godkänns och publiceras rapporten tillsammans med en sammanfattning för beslutsfattare. Det arbete som FN:s klimatpanel gör bidrar till att vi regelbundet får en sammanfattning om det senaste kunskapsläget, vilket används i stora internationella sammanhang som vid FN:s klimatmöten. Rapporterna används också av beslutsfattare inom politik, myndigheter, näringsliv och organisationer, samt av medborgare över hela världen. Den gemensamma kunskapen gör att vi alla kan hjälpas åt att begränsa klimatpåverkan och anpassa oss till de pågående klimatförändringarna.